תנאי שימוש – Orit Simchoni Art

כללי

 1. האתר של אורית שמחוני – oritsimchoni.com  (להלן: "האתר"), מופעל ע"י אורית שמחוני. האתר הינו פלטפורמה אינטרנטית למכירת עבודות הנעשות עם צבעי אקריל על קנבס (להלן המוצר).
 2. תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין מנהלת האתר לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובמידע ובתכנים הכלולים בו (להלן: "המשתמש" או "הלקוח").
 3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
 4. השימוש באתר, במידע ובתכנים המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש – אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו.
 5. מנהלת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 6. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 7. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

שימוש באתר

 1. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם.
 2. השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם).
 3. היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם או תאגיד מול האתר וכי אותו אדם או תאגיד יקבלו על עצמם תנאי שימוש אלו, כאילו התקשרו ישירות מול האתר. המשתמש מתחייב לשפות את מנהלת האתר ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו למנהלת האתר ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמש.
 4. רישומי המחשב של מנהלת האתר בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מנהלת האתר רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
 3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

רכישת מוצרים באתר

 1. כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור מנהלת האתר. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי מנהלת האתר בקשר לכך.
 2. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת. מנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.
 3. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום (למשל PayPal) תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את מנהלת האתר באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום כאמור.
 4. בתשלום באמצעות חשבון PayPal (או כל ספק שירותי תשלום מקוון אחר) יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PayPal (או חשבון אצל ספק שירותי התשלום המקוון האחר). אם החליט המשתמש לשלם באמצעות חשבון PayPal/ספק תשלום מקוון אחר, מנהלת האתר תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-/PayPal ספק אחר. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal/ספק שירותי תשלום מקוון, ולא של האתר.
 5. מנהלת האתר מוכרת מוצרים ומעניקה שירותים אך ורק לבגירים (קרי, אנשים מעל גיל 18). אם הנך קטין, אתה רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18.

ביצוע הזמנות

 1. משתמש יהיה רשאי לבצע הזמנות של מוצרים דרך האתר או בהזמנה טלפונית.
 2. מובהר בזאת כי על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מנהלת האתר לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שההזמנה תגיע ליעדה ו/או במועד המבוקש, וללקוח לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד מנהלת האתר בשל כך. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או למנהלת האתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו”ב
 3. המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע מנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה.
 5. ביצוע הזמנות של מוצרים דרך האתר כפופה לזמינות המלאי של כל מוצר ומוצר בעת ביצוע ההזמנה (אם אף חוסר הזמינות במלאי לא צוין באתר). מנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המפורסמים באתר. היה והמוצר אינו קיים במלאי, לא תהא מנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי מנהלת האתר.
 6. תמונות העבודות המוצגות באתר הכי קרובות למקור, אך עדיין ייתכן פער מסויים בין התמונה על צג המחשב לבין העבודה המקורית. השינוי יכול להיות בין השאר בגווני הצבע שיכולים להראות שונה במסך.
 7. מנהלת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, מנהלת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 8. אין מנהלת האתר אחראית לבלאי הנוצר בעבודה במהלך השנים.

אספקה ומשלוח

 1. הלקוח יהיה רשאי לקבל את המוצרים באחת מהדרכים הבאות לבחירתו בעת ביצוע ההזמנה באתר:
 2. איסוף עצמי – הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים שהזמין דרך האתר באיסוף עצמי בתיאום מראש מול מנהלת האתר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח אשר ביצע הזמנה למוצר כלשהו ולא יאסוף את המוצר עד המועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, ויחולו לגבי מקרה זה הוראות ביטול העסקה שבסעיף ‏5 להלן.
 3. שליח עד הבית – המוצרים יישלחו עם שליח עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
 4. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תתבצע תמורת תשלום דמי משלוח, בשיעור כפי שיתפרסם באתר, מעת לעת, בכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מנהלת האתר. היה ואין ביכולתה של מנהלת האתר ו/או חברת המשלוחים מטעמה לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני, יובהר העניין ללקוח על ידי מנהלת האתר ויימצא פתרון מוסכם על הצדדים ובכל מקרה לא ייחשב הדבר הפרה של מנהלת האתר.
 5. אספקה לאזורים מרוחקים מאוד מהמרכז יהיה בהתאם לתשלום שתגבה חברת השליחויות ובהסכמת הלקוח כמובן.
 6. ניתן להזמין משלוחים לתאריך מבוקש מאוחר יותר מזה המפורט בסעיף ‏0 לעיל.
 7. משלוח שהוחזר למנהלת האתר מסיבה כלשהי שאינה קשורה למנהלת האתר, יישלח בשנית ללקוח בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. ביטול עסקה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למנהלת האתר, באחת מהדרכים האמורות בסעיף ‏10 להלן.
 2. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר, מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 3. על אף האמור לעיל, לקוח לא יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים שיוצרו בהתאמה אישית לצרכן.
 4. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת מצד מנהלת האתר, תחזיר מנהלת האתר, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל והלקוח קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות מנהלת האתר במקום בו נמסר לו המוצר.
 5. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר מנהלת האתר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את סכום העסקה במלואו,  זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, דמי המשלוח (ככל והמוצר סופק ללקוח) והוצאות איסוף המוצר מבית הלקוח. ככל והלקוח קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות מנהלת האתר במקום בו נמסר לו המוצר על ידי מנהלת האתר.
 6. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה או שנעשה בו שימוש, המשנה מצבו של המוצר לרעה, כפופה לזכותה של מנהלת האתר לתבוע את נזקיה בשל כך.
 7. כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי/ספקי שירות התשלום המקוון (למשל PayPal).

מדיניות פרטיות

 1. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת מנהלת האתר במסגרת השימוש באתר (ביחד להלן: "פרטי המשתמש"), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.
 2. השימוש של המשתמש באתר ומסירת פרטי המשתמש למנהלת האתר מהווה הסכמה מצדו של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו וינוהלו על ידי מנהלת האתר, וכי ייעשה במידע זה שימוש, למטרות הפעלת האתר, מתן שירותים למשתמש, ביצוע והשלמת עסקאות, פניה אל המשתמש, מענה לשאלות, לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מידע זה לא יזהה אותך אישית). המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, ומנהלת האתר לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.
 3. לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו למנהלת האתר ומסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה של המשתמש.
 4. מנהלת האתר לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מנהלת האתר; (ג) אם מנהלת האתר תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שמנהלת האתר תמזג את עסקיה עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל מנהלת האתר כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מנהלת האתר חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מנהלת האתר חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם מנהלת האתר ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר ומתן השירותים למשתמש, כגון העברת פרטים לעובדים, קבלני משנה, שותפים עסקיים, בתי עסק או גופים אחרים, המעורבים בתפעול האתר או במתן השירותים המוצעים על ידי האתר. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי מנהלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.
 5. אם המשתמש: (א) מתנגד לשימוש בפרטי המשתמש שלו; או (ב) מעוניין לעיין, למחוק או לתקן פרט מפרטי המשתמש, עליו להודיע על כך למנהלת האתר באמצעות פנייה בהתאם לפרטי ההתקשרות עם מנהלת האתר המפורטים בסעיף ‏10 להלן, ובמקרה זה מנהלת האתר תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור, בכפוף לדין החל.  
 6. ככל והמשתמש מוסר למנהלת האתר פרטי אדם שלישי עבורו בוצעה ההזמנה, המשתמש מסכים כי יש בידיו את כל האישורים וההסכמות הנדרשים לצורך מסירת פרטי אותו אדם למנהלת האתר והמשתמש מתחייב לשפות את מנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מתביעה או דרישה שתועלה כנגדה מצד כל אדם בגין שימוש בפרטים אלו.

עוגיות (Cookies)

 1. מנהלת האתר עשויה להשתמש באתר ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
 2. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 3. אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. תשומת לבך, כי אם תבחר שלא לקבל עוגיות, הדבר עשוי להשפיע על חווית השימוש שלך באתר או ביכולתך להשתמש בשירותים מסוימים המוצעים דרך האתר.

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של מנהלת האתר בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.
 2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהלת האתר ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מנהלת האתר או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של מנהלת האתר לכך בכתב ומראש.
 3. סימני המסחר באתר הם קניינה של מנהלת האתר או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של מנהלת האתר או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
 1. הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע או בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של מנהלת האתר לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
 3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של מנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של מנהלת האתר.
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או למנהלת האתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מנהלת האתר, במקרים בהם מנהלת האתר תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מנהלת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר מנהלת האתר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

הגבלת אחריות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב מנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
 1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של מנהלת האתר ו/או מי מטעמה;
 2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במנהלת האתר, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט מנהלת האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
 3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
 4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
 5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

 1. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. מנהלת האתר ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
 2. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
 3. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. מנהלת האתר נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. מנהלת האתר אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את מנהלת האתר ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד מנהלת האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 4. בכל מקרה חבות מנהלת האתר, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין נזקים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל למנהלת האתר על ידי המשתמש.

שירות לקוחות

 1. לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים/מוצרים המוצעים דרכו ניתן לפנות בטלפון:  050-8776546 או באמצעות פניה אל דוא"ל בכתובת: [email protected]

שונות

 1. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
 2. מנהלת האתר רשאית להציע באתר ובכל מדיה נוספת מבצעים, הטבות והנחות. מנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 3. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.
 4. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 5. כל שיהוי מצד מנהלת האתר בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של מנהלת האתר על זכות כאמור.